Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 - Het aanbod

Artikel   4 - De overeenkomst

Artikel   5 - Herroepingsrecht                                                        

Artikel   6 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   7 - De prijs

Artikel   8 - Conformiteit en garantie

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Klachtenregeling

Artikel 12 - Slotbepaling

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Schering & Inslag;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Schering & Inslag in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Retourformulier: het retourformulier voor herroeping dat Schering & Inslag ter beschikking stelt en welke de consument kan invullen wanneer er gebruik gewenst te worden gemaakt van het herroepingsrecht.
 7. Schering & Inslag:

Schering & Inslag;

Vestigingsadres: Rozenstraat 73, 1214 BR, Hilversum;

Bezoek- en postadres: Piet Heinkade 27, 1019 BR, Amsterdam;

Telefoonnummer: 020 369 4002. Van maandag t/m vrijdag te bereiken tussen 09.00 en 18.00.

E-mailadres: info@scheringinslag.nl

KvK-nummer: 78707498

Btw-identificatienummer: NL861502334B01

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Schering & Inslag georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Schering & Inslag gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Schering & Inslag.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schering & Inslag en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Schering & Inslag en consument, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 • Het aanbod is vrijblijvend. Schering & Inslag is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Schering & Inslag niet.
 • Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Schering & Inslag kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Schering & Inslag bevestigd per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod
 • Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Schering & Inslag is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Schering & Inslag kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Schering & Inslag op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Schering & Inslag bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik gemaakt wenst te worden, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Schering & Inslag geretourneerd dienen te worden.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is deze verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Schering & Inslag. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels info@scheringinslag.nl of het contactformulier op de website. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient het product binnen 14 dagen retour gestuurd te worden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn of haar herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Schering & Inslag heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Schering & Inslag dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Schering & Inslag of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument in goed overleg met Schering & Inslag kiest voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 7 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. inclusief eventuele overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
 • Hoewel de inhoud van de webshop met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan Schering & Inslag niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en of typefouten. Schering & Inslag is in dit geval niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 • Schering & Inslag staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Schering & Inslag er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • De consument dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dient de consument deze binnen drie dagen na levering schriftelijk aan het Schering & Inslag te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van Schering & Inslag komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Schering & Inslag is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Schering & Inslag en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 • Schering & Inslag zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Schering & Inslag kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Schering & Inslag het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Schering & Inslag zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

 

Artikel 10 - Betaling

 • Consument kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Schering & Inslag is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schering & Inslag te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de Schering & Inslag behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Schering & Inslag, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • De bij Schering & Inslag ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Schering & Inslag binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument is kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Schering & Inslag, zal de Schering & Inslag naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Slotbepaling

 • Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Zolang de consument geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom Schering & Inslag.
 • De totale aansprakelijkheid van Schering & Inslag jegens de consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Schering & Inslag
 • Aansprakelijkheid van Schering & Inslag jegens de consument voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • In geval van overmacht is Schering & Inslag niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij consument ontstane schade.